مدیران

حسن خواجهنوری

عنوان: مدیرعامل

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی مکانیک

فارغالتحصیل سال 1349 دانشکده فنی دانشگاه تهران

سوابق کاری:

 • سال 1348 تا 1349 مدرس دانشکده فنی تهران.
 • سال 1349 تا 1354 سرپرست تأسیسات مکانیکی مهندسین مشاور کوانتا
 • سال 1354 تا 1358 عضو هیئت مدیره و مدیر فنی مهندسی مشاور امالیس
 • سال 1358 تا 1359 کارشناس ارشد مهندسین مشاور LWSM در مینه سوتا و میناپولیس آمریکا
 • سال 1359 تا 1362 سرپرست تأسیسات شرکت خانه سازی ایران
 • سال 1362 تا کنون مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور انرژی

 

 

 

 

سید رضا رفیعی طباطبایی

عنوان: رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی برق

فارغالتحصیل سال 1349 دانشکده فنی دانشگاه تهران

سوابق کاری:

 • سال 1349 تا 1350 آموزش در بخش تخصصی شرکت تلگراف

و تلفن کشور ژاپن.

 • سال 1350 تا 1351 مدیر بخش مرکز تحقیقات شرکت مخابرات
 • سال 1351 تا 1355 مدرس دانشکده فنی تهران.
 • سال 1355 تا 1358 مدیر بخش تأسیسات برقی مهندسین مشاور کوانتا
 • سال 1359 تا 1362 مهندس ارشد طراح تأسیسات برقی شرکت خانه سازی ایران
 • سال 1362 تا کنون سرپرست تأسیسات برقی و رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور انرژی