تونل مشترک تأسیساتی – منطقه 22 شهرداری تهران

فکر ایجاد تأسیسات زیربنایی با استقرار و ایمنی پایدار و روش‌هایی که تأسیسات شهری در برابر عوامل طبیعی مقاوم و ایمن بمانند همواره مد نظر شرکت مهندسین مشاور انرژی بوده و از این روش‌ها در پروژه‌های طراحی و اجرایی توسط این مهندسین مشاور استفاده شده است. شهرداری تهران در آذر ماه سال 1382، تهیه طرح تأسیسات زیربنایی منطقه 22 شهر تهران را که خود به وسعت یک شهر بزرگ است به شرکت مهندسین مشاور انرژی واگذار نمود. این طرح پایه و اساس تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های احداث تونل مشترک تأسیسات شهری گردیده و با محوریت مهندسین مشاور انرژی در تاریخ 16/3/84 آیین‌نامه احداث تونل مشترک تأسیسات شهری از طریق وزارت کشور به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. پس از تصویب این آیین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که متولی اجرای مفاد و بودجه‌گذاری طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد، خواستار عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور انرژی برای تهیه و تدوین ضوابط اجرایی احداث تونل مشترک تأسیسات شهری گردیده است. از ابتدای سال جاری، شرکت مهندسین مشاور انرژی اقدامات اجرایی از طریق هیأت محترم وزیران آغاز نموده است.