بیمارستان آموزشی کرمانشاه

بیمارستان 515 تختخوابی آموزشی کرمانشاه با زیربنای 55000 مترمربع بزرگترین بیمارستان غرب کشور می‌باشد. این بیمارستان در 12 طبقه احداث شده و دارای بخش‌های تشخیصی، درمانی و آموزشی می‌باشد.

خدمات طراحی تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی این بیمارستان و نظارت کامل بر اجرای عملیات آن توسط مهندسین مشاور انرژی صورت گرفته و در مهر ماه 1384 تحویل گردیده است