تأسیسات زیربنایی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی – تهران

طراحی و نظارت پروژه فرودگاه امام خمینی شامل تأسیسات زیربنایی و محوطه، شبکه نیرورسانی و توزیع برق، تونل مشترک عبور تأسیسات و سیستم‌های حفاظتی و ایمنی آن توسط مهندسین م

شاور انرژی انجام شده است. مهندسین مشاور انرژی اولین شرکت مشاور ایرانی طراحی سیستم‌های EMS فرودگاهی (سیستم کنترل انرژی) در کشور می‌باشد و تمامی مطالعات و طرح تهیه شده، نخست به تأیید شرکت فرودگاه سازی ADP فرانسه رسیده و سپس توسط مهندسین مشاور انرژی اجرا و نظارت شده است.