کارخانه ایران خودرو خراسان – بینالود مشهد

ایران خودرو خراسان بزرگترین کارخانه صنعتی ایران در شمال شرقی کشور می‌باشد.

طراحی و نظارت بر تأسیسات زیربنایی این پروژه بزرگ که چندین مهندس مشاور دیگر نیز خدمات مختلف آن را بر عهده داشتند در سال 1381 به شرکت مهندسین مشاور انرژی واگذار گردید. خدمات شرکت انرژی در این پروژه شامل طراحی شبکه‌های آب مصرفی و فاضلاب، آبیاری صنعتی، گاز، هوای فشرده و نرمال و بدون روغن، برق، مخابرات و تونل مشترک تأسیسات برای استقرار و عبور تجهیزات تأسیساتی از داخل آن می‌باشد.

طراحی تأسیسات زیربنایی، شبکه‌های توزیع، کمپرسورخانه و همچنین سایر تأسیسات مورد نیاز پروژه، در دو فاز اول به وسعت 50 هکتار و دوم به وسعت 150 هکتار صورت گرفته است.